॥ நாராயணஸூக்தம் ॥

 

தைத்திரீயாரண்யகம் - 4 ப்ரபாட²: - 10  அனுவாக: 13

ௐ ஸஹ நாவவது। ஸஹ நௌ பு⁴னக்து। ஸஹ வீர்யம் கரவாவஹை।

 தேஜஸ்வினாவதீ⁴தமஸ்து மா வித்³விஷாவஹை॥ ௐ ஶாந்தி: ஶாந்தி: ஶாந்தி:

 

ௐ॥ ஸஹஸ்ரஶீர்ஷம் தே³வம் விஶ்வாக்ஷம் விஶ்வஶம்பு⁴வம்।

விஶ்வம் நாராயணம் தே³வமக்ஷரம் பரமம் பத³ம்।

விஶ்வத: பரமான்னித்யம் விஶ்வம் நாராயண ஹரிம்।

விஶ்வமேவேத³ம் புருஷஸ்தத்³விஶ்வமுபஜீவதி।

பதிம் விஶ்வஸ்யாத்மேஶ்வர ஶாஶ்வத ஶிவமச்யுதம்।

நாராயணம் மஹாஜ்ஞேயம் விஶ்வாத்மானம் பராயணம்।

நாராயணபரோ ஜ்யோதிராத்மா நாராயண: பர:

நாராயண பரம் ப்³ரஹ்ம தத்வம் நாராயண: பர:

நாராயணபரோ த்⁴யாதா த்⁴யானம் நாராயண: பர:

யச்ச கிஞ்சிஜ்ஜக³த்ஸர்வம் த்³ருʼஶ்யதே ஶ்ரூயதேऽபி வா॥

 

அந்தர்ப³ஹிஶ்ச தத்ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தி²:

அனந்தமவ்யயம் கவி ஸமுத்³ரேऽந்தம் விஶ்வஶம்பு⁴வம்।

பத்³மகோஶ ப்ரதீகாஶ ஹ்ருʼ³யம் சாப்யதோ⁴முக²ம்।

அதோ⁴ நிஷ்டயா விதஸ்யாந்தே நாப்⁴யாமுபரி திஷ்ட²தி।

ஜ்வாலமாலாகுலம் பா⁴தி விஶ்வஸ்யாயதனம் மஹத்।

ஸந்தத ஶிலாபி⁴ஸ்துலம்ப³த்யாகோஶஸன்னிப⁴ம்।

தஸ்யாந்தே ஸுஷிர ஸூக்ஷ்மம் தஸ்மின் ஸர்வம் ப்ரதிஷ்டி²தம்।

தஸ்ய மத்⁴யே மஹனக³க்³னிர்விஶ்வார்சிர்விஶ்வதோமுக

ஸோऽக்³ரபு⁴க்³விப⁴ஜந்திஷ்ட²ன்னாஹாரமஜர: கவி:

திர்யகூ³ர்த்⁴வமத⁴ஶ்ஶாயீ ரஶ்மயஸ்தஸ்ய ஸந்ததா।

ஸந்தாபயதி ஸ்வம் தே³ஹமாபாத³தலமஸ்தக:

தஸ்ய மத்³யே வஹ்னிஶிகா² அணீயோர்த்⁴வா வ்யவஸ்தி²:

நீலதோயத³மத்⁴யஸ்தா²த்³வித்³யுல்லேகே²வ பா⁴ஸ்வரா।

நீவாரஶூகவத்தன்வீ பீதா பா⁴ஸ்வத்யணூபமா।

தஸ்யா: ஶிகா²யா மத்⁴யே பரமாத்மா வ்யவஸ்தி²:

ஸ ப்³ரஹ்ம ஸ ஶிவ: ஸ ஹரி: ஸேந்த்³: ஸோऽக்ஷர: பரம: ஸ்வராட்॥